Διαγωνισμοί

Δημοπρασία εκποίησης οχήματος
Δημοπρασία εκποίησης οχήματος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝ.  Δ/ΝΣΗ  ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                              Αριθ. Διακήρυξης 9/2015

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :    Β.Καραπιστόλη

ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛΕΦ  :    210-8200808, 8200999, 8836076

ΑΡΙΘΜ. ΦΑΞ      :    210-8212219, 8220620

ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ. :    20341/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./3.12.2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για δημόσιο προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφο του ν. 2669/1998, εκποιεί όχημα ΝISSAN ALMERA 521, 1.498 κυβικών εκατοστών, έτους κτήσης 15/2/2001 με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΜ 6200, στο οποίο έχουν γίνει τα προγραμματισμένα service και επισκευές ζημιών που είχαν προκύψει.

Το όχημα έχει διανύσει 138.000 χιλιόμετρα και εκποιείται με τιμή εκκίνησης διακόσια (200,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Η δημοπρασία γίνεται στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, Μετσόβου 15, Αθήνα ΤΚ 106 82 στις 18/12/2015, και ώρα 11:00 π.μ. προφορικά από νόμιμα διορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή που αποτελείται από Υπαλλήλους της ΟΑΣΑ Α.Ε..

ΑΡΘΡΟ 2

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχει όποιος καταθέσει στην Επιτροπή της δημοπρασίας μία ημέρα πριν την έναρξη της δημοπρασίας, εγγύηση ίση με το 20% της καθορισμένης τιμής εκκίνησης του δημοπρατούμενου οχήματος. Το ποσό της εγγύησης καταβάλλεται είτε σε μετρητά είτε με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το Τ.Π. και Δανείων ή το ΤΣΜΕΔΕ ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό και Επιχείρηση με μορφή ΝΠΔΔ ή και ΝΠΙΔ που έχει δικαίωμα από τον Νόμο να παρέχει τέτοιου είδους εγγυητικές επιστολές. Το κείμενο της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίνεται από την ΟΑΣΑ ΑΕ, αλλιώς η εγγυητική δεν γίνεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 3

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με πληρεξούσιο επιτρέπεται με την προϋπόθεση, ότι ο πληρεξούσιος θα καταθέσει στον Γραμματέα της Επιτροπής μαζί με την εγγύηση συμμετοχής και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχετική εντολή.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο (Εταιρεία, Συνεταιρισμός κ.λ.π.), ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκομίζει νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης, καθώς και επικυρωμένο


αντίγραφο της πράξης παράτασης σε περίπτωση που ο αρχικός χρόνος διάρκειας που προβλέπεται στη σύσταση έχει τελειώσει. Εάν ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου επιθυμεί να συμμετάσχει με αντιπρόσωπο, τότε ισχύουν και οι διατυπώσεις της προηγούμενης παραγράφου. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν η εγγύηση δεν καταβάλλεται σε μετρητά, η εγγυητική επιστολή που καταθέτει ο πληρεξούσιος πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του εντολέα του (αντιπροσωπευόμενου).

ΑΡΘΡΟ 4

Περισσότερα από ένα πρόσωπα μπορούν να πλειοδοτήσουν από κοινού και εξ’ αδιαιρέτου κατά τη δημοπράτηση μόνο με κοινό αντιπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτούς νόμιμα, ανεξάρτητα αν παρευρίσκονται ή όχι στη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετά την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν η μια από την άλλη κατά ποσό ή ποσοστό που καθορίζει εκάστοτε η επιτροπή δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και έχουν δικαίωμα να εξετάσουν το όχημα. Με τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία αποδέχονται: α) ότι έχουν εξετάσει το προς δημοπράτηση όχημα και το έχουν βρει της απόλυτης αρεσκείας τους, β) ότι γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση του δημοπρατούμενου οχήματος, γ) ότι είναι κατάλληλο για τον σκοπό που τα προορίζουν, δ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, υπαναχώρηση, αναστροφή της αγοραπωλησίας, μείωση της τιμής του εκπλειστηριάσματος, καθώς και από κάθε αξίωσή τους για αποζημίωση εξαιτίας φανερών ή κρυμμένων ελαττωμάτων ή ιδιοτήτων που λείπουν. Μετά το τέλος της δημοπρασίας και πριν από τον διακανονισμό της αξίας του οχήματος απαγορεύεται η εξέτασή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

ΑΡΘΡΟ 8

Ο Πρόεδρος της επιτροπής δημοπρασίας κηρύσσει τη δημοπρασία τερματισθείσα μετά και από την τρίτη πρόσκληση και εκφώνηση της τελευταίας προσφοράς από τον κήρυκα και εφόσον δεν παρουσιασθεί άλλος ενδιαφερόμενος με μεγαλύτερη προσφορά στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης και της τρίτης εκφώνησης. Αμέσως μετά υπογράφεται υποχρεωτικά από την επιτροπή και τον Πλειοδότη το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Αν ο πλειοδότης αρνείται να υπογράψει, τότε η σχετική εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία καταπίπτει σε όφελος της ΟΑΣΑ ΑΕ λόγω ποινής και σαν αποζημίωση, το δε Όχημα  επαναδημοπρατείται στην ίδια, αν είναι δυνατό, δημοπρασία με τιμή εκκίνησης την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 9

Με το πιο πάνω πρακτικό αναδεικνύεται από την Επιτροπή πλειοδότης και για το σκοπό αυτό συντάσσεται σχετική πράξη πάνω στο πρακτικό, καθώς και δήλωση του πλειοδότη, ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους αυτούς και τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας.


ΑΡΘΡΟ 10

Ο υπερθεματιστής αμέσως μετά την υπογραφή του πρακτικού, που τον αναδεικνύει πλειοδότη, υποχρεούται να προκαταβάλει με μετρητά ή με τραπεζική επιταγή ή προσωπική επιταγή το 20% της τιμής που προσέφερε ή να εξασφαλίσει την πληρωμή του με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή άλλων Νομικών Προσώπων, που προβλέπονται στο άρθρο 2. Η εγγύηση συμμετοχής που ήδη κατέβαλε ο υπερθεματιστής για να συμμετάσχει στη δημοπρασία, συνυπολογίζεται για το σχηματισμό του 20% της προκαταβολής. Αν ο υπερθεματιστής αρνηθεί να πληρώσει την προκαταβολή ή να εξασφαλίσει την πληρωμή της με εγγυητική επιστολή, τότε τεκμαίρεται παραίτησή του από κάθε δικαίωμά του και η εγγύηση συμμετοχής, που κατέβαλε για να συμμετάσχει στη δημοπρασία, καταπίπτει σε όφελος της ΟΑΣΑ. ΑΕ σαν ποινική ρήτρα και αποζημίωσης. Σε περίπτωση που υπερθεματιστής εξασφαλίζει το 20% της εγγύησης συμμετοχής ή προκαταβολής ή και των δύο με εγγυητική επιστολή, υποχρεούται εντός προθεσμίας 10 συνεχών ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης και οπωσδήποτε πριν τον διακανονισμό να αντικαταστήσει την εγγυητική με μετρητά ή με τραπεζική ή προσωπική επιταγή, αλλιώς καταπίπτει η εγγυητική σε βάρος του και χάνει κάθε δικαίωμά του. Μετά την λήξη των 10 συνεχών ημερών ο αγοραστής θα επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται από τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.

ΑΡΘΡΟ 11

Το ποσό εγγύησης συμμετοχής, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στη δημοπρασία, επιστρέφεται σε όσους δεν ανακηρυχθούν πλειοδότες, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός πέντε συνεχών ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

Η κατακύρωση του αποτελέσματος των δημοπρασιών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΣΑ  ΑΕ, που μπορεί σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα σαν ασύμφορο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται εγγράφως στους πλειοδότες.

ΑΡΘΡΟ 13

Αν η δημοπρασία ματαιωθεί ή δεν κατακυρωθεί το αποτέλεσμά της ή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. της ΟΑΣΑ ΑΕ, όσοι δήλωσαν συμμετοχή ακόμη και όσοι πλειοδότησαν δεν έχουν ούτε διατηρούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης από τους πιο πάνω λόγους κατά της ΟΑΣΑ  ΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 14

Ο διακανονισμός του τιμήματος που απομένει μετά την προκαταβολή του 20%, δηλαδή ο διακανονισμός του 80% της τιμής κατακύρωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε 10 συνεχείς μέρες από την επομένη της ημερομηνίας κατακύρωσης του υλικού. Ο διακανονισμός αυτός γίνεται: α) Μετρητοίς: Με μετρητά ή τραπεζική επιταγή (εξόφληση) οπότε ο αγοραστής δικαιούται έκπτωσης ποσοστού 10% επί του συνολικού ποσού που καταβάλει. β) Με πίστωση: Με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 2 χωρίς έκπτωση σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις άτοκες, ανεξαρτήτως του καταβαλλόμενου ποσού.

Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας κατακύρωσης του οχήματος.


ΑΡΘΡΟ 15

Αν ο οφειλέτης θελήσει να καταβάλει μέρος της αξίας σε μετρητά και το υπόλοιπο σε δόσεις, τότε το μεν ποσοστό της έκπτωσης καθορίζεται 10% για το καταβαλλόμενο ποσό μετρητοίς και το υπόλοιπο σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες δόσεις.

ΑΡΘΡΟ 16

Αν ο οφειλέτης μετά τον διακανονισμό θελήσει να προεξοφλήσει όλες ή μέρος των δόσεων που οφείλει, τότε του παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 10% επί του συνολικού ποσού των προεξοφλουμένων.

ΑΡΘΡΟ 17

Στις περιπτώσεις πληρωμής του τιμήματος με δόσεις η εγγυητική επιστολή, που καταθέτει ο αγοραστής, πρέπει να έχει περιεχόμενο σύμφωνο με υπόδειγμα που χορηγεί η ΟΑΣΑ ΑΕ και να εξασφαλίζει την πληρωμή των δόσεων μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται, αλλά και την πληρωμή όλων των παρεπομένων και συναφών αξιώσεων της ΟΑΣΑ ΑΕ όπου ανακύπτουν σε περιπτώσεις καθυστέρησης, παραλαβής, κ.λ.π. αλλιώς η εγγυητική δεν γίνεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 18

Κατά τον διακανονισμό του τιμήματος ανεξάρτητα με ποιο τρόπο γίνεται αυτός (μετρητά ή δόσεις), ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει σε μετρητά και χωρίς καμία έκπτωση τον προβλεπόμενο από τον Νόμο ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 19

Αν ο πλειοδότης δεν παρουσιασθεί μέσα στην ορισμένη προθεσμία για να πληρώσει το τίμημα που απομένει μετά την καταβολή του 20% της προκαταβολής, δηλαδή του 80% της τιμής κατακύρωσης με μετρητά ή με τραπεζική ή προσωπική επιταγή ή δεν προσκομίσει την ανωτέρω εγγυητική επιστολή ή αν η εγγυητική επιστολή δεν έχει περιεχόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα που χορηγεί η Υπηρεσία, τότε κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΑΣΑ ΑΕ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου.

Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει σε όφελος της ΟΑΣΑ ΑΕ η προκαταβολή του 20% του τιμήματος λόγω ποινής που συνομολογείται ειδικά και θεωρείται δίκαιη και εύλογη, αλλά και λόγω αποζημίωσης. Στην περίπτωση που η εγγύηση συμμετοχής ή η προκαταβολή καλύπτεται με εγγυητική και δεν έχει αντικατασταθεί αυτή με μετρητά, ζητείται το ποσό της εγγύησης από τον εγγυητή έντοκα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

ΑΡΘΡΟ 20

Μετά τον κατά τα ανωτέρω διακανονισμό του τιμήματος εκδίδεται από την ΟΑΣΑ ΑΕ στο όνομα του πλειοδότη διατακτική παράδοσης του Οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 21

Ο αγοραστής οφείλει να παραλάβει το όχημα μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και θα αρχίζει μετά τρεις ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας κατακύρωσης του αποτελέσματος. Η παράδοση γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΟΑΣΑ. ΑΕ. Ο πλειοδότης προκειμένου να παραλάβει το όχημα, οφείλει προ δύο τουλάχιστον εργασίμων ημερών να έλθει σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού για να καθορισθεί ημέρα και ώρα παραλαβής. Αν ο αγοραστής δεν εμφανισθεί να παραλάβει το όχημα την ορισμένη ημέρα και ώρα, οφείλει να καταβάλει στην ΟΑΣΑ ΑΕ σαν ποινική ρήτρα και αποζημίωση 30,00 €. Η απουσία του αγοραστή βεβαιώνεται με πρακτικό που υπογράφουν οι αρμόδιοι προς τούτο υπάλληλοι της ΟΑΣΑ  ΑΕ. Η παράδοσή γίνεται από τον Υπεύθυνο υπάλληλο της ΟΑΣΑ ΑΕ που ορίζει η Διεύθυνση Προσωπικού.
ΑΡΘΡΟ 22

Αν ο αγοραστής δεν εμφανισθεί να παραλάβει το όχημα μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, τότε γίνεται υπερήμερος και η ΟΑΣΑ ΑΕ δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς άλλη πρόσκληση του υπερήμερου αγοραστή να εκποιήσει με δημοπρασία σε βάρος του το όχημα που δεν παρέλαβε χωρίς να δεσμεύεται ως προς τις τιμές εκκίνησης και κατακύρωσης. Η τιμή εκκίνησης θα καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΟΑΣΑ  ΑΕ. Αν η δημοπρασία αυτή αποβεί άγονη ή ο πλειοδότης δεν προσέλθει να διακανονίσει την αξία του οχήματος, τότε η ΟΑΣΑ ΑΕ δικαιούται να διαθέσει το όχημα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τον πλέον επωφελή τρόπο για την ΟΑΣΑ ΑΕ. Δικαιούται πάντως ο αγοραστής μετά την άγονη δημοπρασία και πριν το Όχημα διατεθεί κατά τ’ ανωτέρω να ζητήσει την παραλαβή του, εφόσον προκαταβάλλει όλες τις προβλεπόμενες μέχρι την ημέρα εκείνη επιβαρύνσεις ή αν δεν επιθυμεί να παραλάβει το όχημα μπορεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 να γνωρίσει στην ΟΑΣΑ ΑΕ ότι παραιτείται κάθε δικαιώματός του και ότι δεν έχει καμία αξίωση κατά της ΟΑΣΑ ΑΕ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Διοικητικού του ΟΑΣΑ στο τηλέφωνο 210-8200971 και ηλεκτρονικά στη δ/νση: oasa@oasa.gr.

 

 

Το Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτα Σαρούκου

 

 

 

 

 

 

 

    Για την ακρίβεια

Η Δ/ντρια Διοικητικού

 

  Ίρις Αντωνοπούλου

 

 

 

 

 

 

 


 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα …………………………

(Δ/νση οδός – αριθμός TK φαξ )

Ημερομηνία έκδοσης ………………

 

Προς

\”ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.\” (Ο.Α.Σ.Α)

Μετσόβου 15 Α Θ Η Ν Α

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ …….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………. (και ολογράφως …………………………………) υπέρ της/του ……………………………Δ\\νση…………………………………………….… για τη συμμετοχή της/του στο δημόσιο προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ) σύμφωνα με την υπ. αρ.      \\        Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απορρέουσες υποχρεώσεις.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-


 

 

2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα ………………………….

(Δ/νση οδός – αριθμός TK φαξ )

Ημερομηνία έκδοσης ………………

 

Προς

\”ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.\” (Ο.Α.Σ.Α)

Μετσόβου 15 Α Θ Η Ν Α

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ          ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………. (και ολογράφως……….) υπέρ της/του ………………………………. Δ\\νση ………………………………………. δια την υπό τούτου γενομένη αγορά παρά του \”ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.\” (Ο.Α.Σ.Α) οχήματος  ΝISSAN ALMERA 521, 1498 κυβικών εκατοστών, με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΜ 6200.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες άτοκες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας την …/../2015 και της τελευταίας την ../../2016 χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα εγγύηση μας ισχύει μέχρι πλήρους εξοφλήσεως της οφειλής και επεκτείνεται πέραν και πλέον του ανωτέρω εγγυημένου ποσού επί των τόκων, περιλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, επί του χαρτοσήμου και επί των οιωνδήποτε ποινικών ρητρών.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

Πίσω στη λίστα