Διαγωνισμοί

Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors – Officers (D – O) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε έναντι τρίτων για ένα (1) έτος
Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors – Officers (D – O) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε έναντι τρίτων για ένα (1) έτος

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών «Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors & Officers (D & O) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε έναντι τρίτων για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 50.000,00 € πλέον Φ.Α. Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 66510000-8

Η πρόσκληση σε μορφή pdf

Η αναλυτική διακήρυξη σε μορφή pdf

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων σε μορφή pdf

Πίσω στη λίστα