Διαγωνισμοί

Απαντήσεις σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών».
Απαντήσεις σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

:        /ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: 27 Μαρτίου 2014

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: Θ. Αντωντζίκη                                        

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

30-210-8200977, 8200999,

+30-210-8212219,

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών».

Σε απάντηση των παρακάτω διευκρινιστικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί και αφορούν στον πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών POS αποδοχής καρτών», σας γνωρίζουμε ότι:

Ερώτημα 1ο

Αναφερόμενοι στο όριο των 25€ για συναλλαγές χωρίς ΡΙΝ, εννοείτε τις συναλλαγές με κάρτες τύπου contactless και όχι όλους τους τύπους των καρτών.(Παράρτημα Α σελίδα 4 )

Απάντηση 1η

Τα τερματικά POS θα επιτρέπουν τη χρήση προϊόντων καρτών έκδοσης των διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων πληρωμών όπως VISA, American Express, MasterCard, Diners κ.α.  με εισαγωγή κωδικού PIN. Τα τερματικά θα αποδέχονται όλους  τους τύπους καρτών και θα έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν  συναλλαγές ( αγορά όλων των τύπων κομίστρου έως και 25€) με κάρτες τύπου contactless.

Ερώτημα  2ο

Δεν είναι απαραίτητο όλα τα τερματικά τα οποία θα εγκατασταθούν για την παραπάνω υπηρεσία, να είναι τεχνολογίας GPRS, παρά μόνο στα σημεία εκείνα τα οποία δεν θα διαθέτουν σταθερού τύπου τηλεφωνική σύνδεση. (Παράρτημα Α σελίδα 7 & Παράρτημα Γ σελίδα 15)

Απάντηση 2η

Το υπό ανάπτυξη δίκτυο τερματικών POS αποδοχής συναλλαγών με κάρτες θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των στελεχωμένων εκδοτηρίων εισιτηρίων και καρτών λεωφορείων / τρόλλεϋ και τραμ, το σύνολο των σταθμών Μετρό (Γραμμές 1,2 & 3), καθώς τα κεντρικά γραφεία του ΟΑΣΑ, όπου πραγματοποιούνται πωλήσεις ετήσιων καρτών. Πιο συγκεκριμένα, τα εκδοτήρια ανά φορέα είναι:

·       [50] εκδοτήρια λεωφορείων / τρόλλεϋ / τραμ σε διάφορα σημεία της περιοχής ευθύνης του ΟΑΣΑ, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται σε κεντρικά σημεία της πόλης

·       [80] εκδοτήρια των σταθμών του Μετρό

·       [2] εκδοτήρια στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΣΑ

Από τα στελεχωμένα εκδοτήρια εισιτηρίων μερικά δεν έχουν την απαιτούμενη υποδομή λειτουργίας των τερματικών POS (UTP). Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί περίπου το 40% των τερματικών να είναι τεχνολογίας GPRS.

Ερώτημα  3ο

Η Εγγυητική επιστολή για την καλή διαχείριση των χρημάτων θα αφορά στα ποσά των αποσταλμένων προς την τράπεζα συναλλαγών , μετά από την λειτουργία «κλείσιμο πακέτου» των pos και όχι τις συναλλαγές για τις οποίες έχουν αναγνωσθεί οι κάρτες , έχει δοθεί έγκριση για την συναλλαγή αλλά ακόμη δεν έχουν σταλεί στην τράπεζα προς ολοκλήρωση και πίστωση στο λογαριασμό σας.(Παράρτημα Α σελίδα 6 )

Απάντηση 3η

Η Εγγυητική επιστολή για την καλή διαχείριση των χρημάτων θα αφορά στα ποσά των αποσταλμένων προς την τράπεζα συναλλαγών, μετά από την λειτουργία «κλείσιμο πακέτου» των pos και θα αφορά το σύνολο των συναλλαγών

Ερώτημα  4ο

Ο τρόπος καταβολής συμβατικού τιμήματος , μπορεί να παραμείνει ίδιος με τον τρόπο που σήμερα λειτουργούν τα συστήματα αποδοχής συναλλαγών με κάρτες, δηλαδή , όταν αποστέλλουν τα τερματικά τα πακέτα συναλλαγών, η τράπεζα θα αποδίδει στον λογαριασμό σας το ποσό των συναλλαγών, μειωμένο κατά το συμφωνηθέν τίμημα και στο τέλος κάθε μήνα θα σας αποστέλλεται το ειδικό παραστατικό για τις συναλλαγές αυτές, στο οποίο αναφέρονται όλα τα «πακέτα» των συναλλαγών ημερολογιακά με την αντίστοιχη παρακρατηθείσα αμοιβή.(Παράρτημα Γ σελίδα 17 )

 Απάντηση 4η

Η πώληση προϊόντων κομίστρου μέσω τερματικών POS θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Α.Υ.Ο. 107 7259/545 ΠΟΛ 1233/30.6.1993 (ΦΕΚ 528β΄) χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 15 του ν.2859/2000.

Ερώτημα  5ο

Ποιος πρέπει να υπογράψει τις ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 που προβλέπονται στο Παράρτημα Β\’ «Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού» της Διακήρυξης, υπό στοιχείο Ι γ) και Ι στ);

Απάντηση 5η

Τις Υπεύθυνες δηλώσεις  της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, πρέπει να υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος του  υποψήφιου αναδόχου και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει δοθεί η δυνατότητα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το νομικό πρόσωπο.

Ερώτημα 6ο

Τι μορφή απαιτείται να έχει, ή τι τύπο να περιβληθεί η δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι αποδέχεται τους όρους εκτέλεσης του έργου που αναφέρονται στη Διακήρυξη, που προβλέπεται στο στοιχείο II γ) του Παραρτήματος Β\’; Αντίστοιχα με τα ανωτέρω υπό 1., ποιος απαιτείται να την υπογράψει;

Απάντηση 6η

Με την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), ο υποψήφιος ανάδοχος του έργου, αποδέχεται  τους όρους του διαγωνισμού που αναφέρονται στη Διακήρυξη και υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του  υποψήφιου αναδόχου και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει δοθεί η δυνατότητα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το νομικό πρόσωπο.

Ερώτημα  7ο

Εκτός από τα πιστοποιητικά υπό α) και β), παρ. 1.2, Ι, του Παραρτήματος Β\’ (ήτοι ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας αντίστοιχα), απαιτείται η Τράπεζα να προσκομίσει και τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 19 του Κανονισμού προμηθειών Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), (Υπ. Αποφ. Αριθμ. Α-12681/934. ΦΕΚ Β\’ 333/28.03.2001), και σε ποια φάση του Διαγωνισμού;

Απάντηση 7η

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει τα πιστοποιητικά υπό α) και β), παρ. 1.2, Ι, του Παραρτήματος Β\’. Προς πιστοποίηση των δηλωθέντων με υπεύθυνες δηλώσεις μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο κοινοποιείται ότι  πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο έγγραφα και δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τον ΟΑΣΑ

Ερώτημα  8η ο

Στη σελ. 17 της Διακήρυξης, υπό 3., προβλέπεται ότι ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός, εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα επίσημα δικαιολογητικά νομιμοποίησης του όπως αυτά θα ζητηθούν από τη Νομική Υπηρεσία του Ο.Α.Σ.Α. Στη φάση της υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, ποια δικαιολογητικά νομιμοποίησης απαιτείται να προσκομίσει ο κάθε ενδιαφερόμενος;

Απάντηση 8η

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται  στο Παράρτημα Β\’. παρ. 1.2, Ι,

Ερώτημα  9η ο

Στη σελ. 14 της Διακήρυξης, υπό δ), Βήμα 1°, Παράρτημα Γ «Διενέργεια Διαγωνισμού –Αξιολόγηση Προσφορών» προβλέπεται ότι ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως προς την πληρότητα τους γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2., εδάφιο i του κεφαλαίου Β\’ της διακήρυξης. Σε ποια σελίδα, και σε ποιο σημείο ακριβώς της Διακήρυξης αναφέρεται αυτή η παραπομπή;

Απάντηση 9η

Η παραπομπή αναφέρεται στην παρ. 1. 2., εδάφιο i του Παραρτήματος Β\’ της διακήρυξης.

Ερώτημα  10η ο

Στη σελ. 4 της Διακήρυξης, στο Παράρτημα Α\’ «Τεχνική Περιγραφή του Έργου» αναφέρεται ότι για τις αγορές όλων των τύπων κομίστρου έως και ύψους 25€ δεν θα πρέπει να απαιτείται η χρήση ΡΙΝ, με αποτέλεσμα η συναλλαγή να πραγματοποιείται σε χρόνο περίπου 1sec. Η προϋπόθεση αυτή αφορά μόνο τις κάρτες που υποστηρίζουν αυτή την τεχνολογία ή το σύνολο των καρτών;

Απάντηση 10η

Αφορά μόνο τις κάρτες που υποστηρίζουν αυτή την τεχνολογία και όχι τα τερματικά τα οποία θα αποδέχονται όλους τους τύπους καρτών

Ερώτημα  11ο

 

Το ποσό (e) επιβράβευσης που αναφέρεται στη σελ. 7 της Διακήρυξης, στο Παράρτημα Α\’ «Τεχνική Περιγραφή του Έργου», είναι χρήματα που θα πηγαίνουν προς όφελος του ΟΑΣΑ ή του καταναλωτή; Και αν είναι προς τον ΟΑΣΑ με τι παραστατικό θα συνοδεύεται/δικαιολογείται

Απάντηση 11η

Το ποσό (e) επιβράβευσης που αναφέρεται στη σελ. 7 της Διακήρυξης, στο Παράρτημα Α\’ «Τεχνική Περιγραφή του Έργου», εμπεριέχεται και εννοείται η επιβράβευση-παροχή κινήτρου για τους κατόχους καρτών για την αγορά εισιτηρίων ή και καρτών απεριορίστων διαδρομών. Θα μπορούσε ενδεικτικά να αναφερθεί ότι στα πλαίσια παροχής κινήτρου στους κατόχους καρτών, θα «επιδοτείται» η αγορά εισιτηρίων με τη χρήση χρεωστικής/προπληρωμένης/πιστωτικής κάρτας Η επιδότηση αυτή μπορεί να αφορά συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων μέχρι του ποσού, που θα υποβάλλει η Τράπεζα με την προσφορά της.

 

Ερώτημα  12ο

Το ποσό (g) θα καταβάλλεται απευθείας από την Τράπεζα στον ΟΑΣΑ ή θα είναι δυνατόν να τιμολογηθεί κατευθείαν τρίτος, ενδεικτικά ενδιαφερόμενος για την προώθηση της χρήσης πιστωτικών/χρεωστικών καρτών στην αγορά των Αστικών Συγκοινωνιών, ή διαφημιστική εταιρεία συνεργαζόμενη με την Τράπεζα

Απάντηση 12η

Το Ποσό (g)  για Προωθητικές ενέργειες μπορεί να διαχωριστεί σε ποσά για   Προωθητικές ενέργειες μέσω διαφημιστικών  εταιρειών συνεργαζόμενων με την Τράπεζα και ποσά για   Προωθητικές ενέργειες μέσω διαφημιστικών  εταιρειών συνεργαζόμενων με τον ΟΑΣΑ με αντίστοιχη τιμολόγηση.

Ερώτημα 13ο

Τα ποσά (e) και (g) που θα καταβάλλει η Τράπεζα προς τον ΟΑΣΑ θα μειώνουν τον προϋπολογισμό των 45.000 € ή λειτουργούν μόνο για το αποτέλεσμα της φόρμουλας Βi που περιλαμβάνεται στη σελ. 16 της Διακήρυξης, ώστε να επιλεχθεί ο ανάδοχος ανάλογα με το αποτέλεσμα των υπολογισμών;

Απάντηση 13η

Τα ποσά (e) και (g) θα μειώνουν την αμοιβή του αναδόχου και επομένως και την αντίστοιχη τιμή προσφοράς  και συγκεκριμένα:

·       Το ποσό (e) (σε €)  επιβράβευσης για κάθε αγορά εισιτηρίου 1,40 ευρώ με χρεωστική / πιστωτική κάρτα  και ενδεικτικά το ποσό επιβράβευσης για 100.000 αγορές αξίας 140.000 ευρώ διαφόρων τύπων κομίστρου όπου εμπεριέχεται και εννοείται η επιβράβευση-παροχή κινήτρου για τους κατόχους καρτών για την αγορά εισιτηρίων ή και καρτών απεριορίστων διαδρομών Θα μπορούσε ενδεικτικά να αναφερθεί ότι στα πλαίσια παροχής κινήτρου στους κατόχους καρτών, θα «επιδοτείται» η αγορά εισιτηρίων με τη χρήση χρεωστικής/προπληρωμένης/πιστωτικής κάρτας Η επιδότηση αυτή θα αφορά συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων μέχρι του ποσού, που θα υποβάλλει η Τράπεζα με την προσφορά της.

·               Τα ποσά (g) (σε €) που θα δαπανηθούν για τυχόν προωθητικά προγράμματα του ΟΑΣΑ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα που αποσκοπούν στη χρήση προϊόντων καρτών για την  αγορά των εισιτηρίων. Τα Ποσά (g)  για Προωθητικές ενέργειες θα πρέπει να διαχωριστούν από τον υποψήφιο ανάδοχο σε Προωθητικές ενέργειες μέσω διαφημιστικών  εταιρειών συνεργαζόμενων με την Τράπεζα και μέσω διαφημιστικών  εταιρειών συνεργαζόμενων με τον ΟΑΣΑ με αντίστοιχη τιμολόγηση.

 

Συνεπώς η παράγραφος 2 .1 του Παραρτήματος Γ στη σελίδα 16 διαμορφώνεται ως εξής:

 

2. Αξιολόγηση προσφορών – Κατακύρωση

 

2.1.  Η αξιολόγηση των προσφορών που θα επιλεγούν κατά την προηγούμενη διαδικασία ως αποδεκτές, θα γίνει με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 33 παρ. 2α του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (ΦΕΚ 333Β / 28.3.2001) για διαγωνισμούς με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή η οποία προκύπτει από  τον ακόλουθο τύπο:

 

Bi =132 * k +132 * m + c*6.000.000 + d*100.000 – eg

 

Όπου

o        k. Το ανά τερματικό κόστος (σε €) για την προμήθεια, εγκατάσταση και καλή λειτουργία του συνόλου των τερματικών (132 τεμάχια) που προδιαγράφονται στην παρούσα.

o        m. Το ανά τερματικό κόστος (σε €) για τη συντήρηση και αναβάθμιση του, που θα επιβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες των διεθνών οργανισμών προτύπων και των συστημάτων πληρωμών με κάρτα, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους αναλωσίμων  για 132 τεμάχια.

o        c Το ποσοστό προμήθειας επί τοις χιλ (0/00) για εκκαθάριση των συναλλαγών με χρεωστική / πιστωτική κάρτα Για την αξιολόγηση θα υπολογισθεί  ενδεικτικά το ποσό που θα εκκαθαριστεί για ένα έτος θα είναι 6.000.000,00 ευρώ.

o        d. Το ποσό  προμήθειας  για κάθε εκκαθάριση συναλλαγών με χρεωστική / πιστωτική κάρτα. Για την αξιολόγηση θα υπολογισθεί  ενδεικτικά το ποσό προμήθειας για 100.000 εκκαθαρίσεις

o        e. Το ποσό (σε €)  επιβράβευσης για κάθε αγορά 100.000 τεμαχίων εισιτηρίων 1,40 ευρώ (140.000 ευρώ) με χρεωστική / πιστωτική κάρτα διαφόρων τύπων κομίστρου όπου εμπεριέχεται και εννοείται η επιβράβευση-παροχή κινήτρου για τους κατόχους καρτών για την αγορά εισιτηρίων ή και καρτών απεριορίστων διαδρομών Θα μπορούσε ενδεικτικά να αναφερθεί ότι στα πλαίσια παροχής κινήτρου στους κατόχους καρτών, θα «επιδοτείται» η αγορά εισιτηρίων με τη χρήση χρεωστικής/προπληρωμένης/πιστωτικής κάρτας Η επιδότηση αυτή θα αφορά συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων μέχρι του ποσού, που θα υποβάλλει η Τράπεζα με την προσφορά της. 

o                g. Το ποσό (σε €) που θα δαπανηθεί για τυχόν προωθητικά προγράμματα του ΟΑΣΑ για  ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα που αποσκοπούν στη χρήση προϊόντων καρτών για αγορά εισιτηρίων. Τα Ποσά (g)  για Προωθητικές ενέργειες θα πρέπει να διαχωριστούν από τον υποψήφιο ανάδοχο σε ποσά για Προωθητικές ενέργειες μέσω διαφημιστικών  εταιρειών συνεργαζόμενων με την Τράπεζα και ποσά για Προωθητικές ενέργειες μέσω διαφημιστικών  εταιρειών συνεργαζόμενων με τον ΟΑΣΑ με αντίστοιχη τιμολόγηση.

Ερώτημα  14ο

Με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός του έργου για ένα χρόνο ανέρχεται σε 45.000 € πλέον Φ.ΠΑ, και η προβλεπόμενη διάρκεια της ανάθεσης είναι ένα έτος, όταν και αν καλυφθεί ο προϋπολογισμός των 45.000€ θα σταματήσει η αποδοχή καρτών μέχρι να βγει νέος διαγωνισμός ή απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού; Για την περίοδο που θα έχει σταματήσει το έργο το πάγιο κόστος των τερματικών θα το καλύψει ο ΟΑΣΑ;

Απάντηση15η 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 45.000,00.  Επειδή ο προϋπολογισμός επηρεάζεται από τον βαθμό διείσδυσης των πληρωμών μέσω πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, εάν καλυφθεί ο προϋπολογισμός των 45.000€  ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σχετική σύμβαση και να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό.

 Ερώτημα  15ο

Κριτήριο (e) – Ποσό επιβράβευσης: Στο ποσό επιβράβευσης εμπεριέχεται και εννοείται η επιβράβευση-παροχή κινήτρου για τους κατόχους καρτών για την αγορά εισιτηρίων ή και καρτών απεριορίστων διαδρομών;

Απάντηση15

Στο ποσό επιβράβευσης εμπεριέχεται και η επιβράβευση-παροχή κινήτρου για τους κατόχους καρτών για την αγορά εισιτηρίων ή και καρτών απεριορίστων διαδρομών;

Ερώτημα  16ο

Κριτήριο (g) – Ποσό για Προωθητικές ενέργειες: Θα μπορούσε να γίνει ο διαχωρισμός των προωθητικών ενεργειών, σε γενικού και ειδικού σκοπού;

Απάντηση 16η

 Το Ποσό  (g) για Προωθητικές ενέργειες μπορεί να διαχωριστεί σε προωθητικές ενέργειες χρήσης οποιουδήποτε τύπου κάρτα όλων των σχημάτων (Visa, Amex, MasterCard, Diners) και ειδικές προωθητικές ενέργειες τύπου κάρτας Η ειδική προωθητική ενέργεια θα αφορά την κοινή καμπάνια τύπου κάρτας  & ΟΑΣΑ για τη χρήση προϊόντων αυτού του τύπου καρτών στην αγορά εισιτηρίων.  Για την υλοποίηση της καμπάνιας μπορεί να συμμετέχει και διαφημιστική εταιρία εξουσιοδοτημένη από τον  τύπου κάρτας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη χρήση των συμβόλων και των λογότυπων της κάρτας.

 

 

 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι:

o        στο παράρτημα Γ΄ παράγραφο 1 εδάφιο δ. Βήμα 1ο η παραπομπή αναφέρεται στην παρ. 1. 2., εδάφιο i του Παραρτήματος Β\’ της διακήρυξης

o        στο παράρτημα Γ΄ παράγραφο 3 καθώς και στο Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης αναγράφεται ότι ύψος της θα αντιστοιχεί στο 10% της συμβατικής αμοιβής αντί του ορθού που είναι 60.000,00 ευρώ.

o        η παράγραφος 1 και 6 του Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς η διαμορφώνεται ως εξής:

1.    Η αμοιβή (σε €) ανά τερματικό και για το σύνολο (132) τερματικών, για  την  εγκατάσταση και καλή λειτουργία του κάθε τερματικού και του συνόλου των τερματικών που προδιαγράφονται στην παρούσα.

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o          (ανά τερματικό ………………………     ………………) (ολογράφως) 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o          (για το σύνολο των τερματικών……………………) (ολογράφως)

6.     Το ποσό (g) (σε €) που θα δαπανηθεί  για τυχόν προωθητικά προγράμματα του ΟΑΣΑ , ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα, που αποσκοπούν στη χρήση προϊόντων καρτών για αγορά εισιτηρίων

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o       

 

o          (για το σύνολο         ……………………) (ολογράφως)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

Γρηγόριος Δημητριάδης

 

Πίσω στη λίστα