Διαγωνισμοί

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ +
ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ» ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ)

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. ανακοινώνει ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των σχολίων των ενδιαφερομένων στα πλαίσια της σχετικής διαβούλευσης.
Νέα ημερομηνία λήξης των σχολίων – παρατηρήσεων που θα υποβληθούν στον Ο.Α.Σ.Α., μέσω επιστολής (Μετσόβου 15, 106 82 Αθήνα), φαξ (210 8212219) ή e-mail (oasa@oasa.gr), ορίζεται η Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:30πμ.


Ανακοινώση παράτασης σε pdf

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ


ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ» ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ)

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) έχοντας ως στόχο την
βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό,
καθώς επίσης και ενίσχυση των εσόδων του, έχει εγκαταστήσει ένα ενιαίο
Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), σε όλους τους τύπους των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.

Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου υπό τη
μορφή «έξυπνων καρτών».

Με σκοπό την αρτιότερη δυνατή σύνταξη της Διακήρυξης, καλούνται όλοι οι
ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν από τα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, 10602 –
Αθήνα, κα Β. Καραπιστόλη) ή από την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ www.oasa.gr , το
σχέδιο των προδιαγραφών το οποίο έχει συντάξει ο Οργανισμός, προκειμένου να
διατυπώσουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους.

Παρακαλούμε όπως τα σχόλια υποβληθούν στον ΟΑΣΑ με επιστολή (Μετσόβου 15,
106 82 Αθήνα), Fax (210 82 12 219) ή Ε-mail (oasa@oasa.gr), το αργότερο
μέχρι τη Δευτέρα 21 Αυγούστου. Τα σχόλια θα συγκεντρωθούν και θα
αξιολογηθούν από τον ΟΑΣΑ, προκειμένου να ενσωματωθούν στη σχετική
Διακήρυξη, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων στο επερχόμενο
διαγωνισμό.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα περιορισθεί
στην υποβολή σχολίων – παρατηρήσεων και ότι κατά κανένα τρόπο δεν αποτελεί
διαδικασία επιλογής ή πρόκρισης οποιουδήποτε προμηθευτή για τον επικείμενο
διαγωνισμό.

Το Σχέδιο Διακήρυξης σε μορφή


pdf

Πίσω στη λίστα