Διαγωνισμοί

Ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας χαρτιού ασφαλείας για την κατασκευή ρολλών εισιτηρίων
Ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας χαρτιού ασφαλείας για την κατασκευή ρολλών εισιτηρίων

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με αντικείμενο την προμήθεια χαρτιού ασφαλείας και κατασκευή ρολών εισιτηρίων για τα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων.

Η ανάθεση περιλαμβάνει την κατασκευή 35.000 ± 10% ρολών για τα Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Εισιτηρίων (χάριν συντομίας ΑΜΕΕ), με δυνατότητα παράτασης και κατασκευή 12.000 ± 10% ρολών εισιτηρίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Γλώσσα Ελληνική.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέχρι τις 24/7/2015, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών –Τμήμα Προμηθειών, οδός Μετσόβου 15 Αθήνα, τηλ. 210 8200818, 210 8200808) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι προσφορές για τον παραπάνω διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών η οποία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00πμ.

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. ορίζεται η 5/6/2015.

 

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα