Διαγωνισμοί

Ανοικτός διαγωνισμός για τη διακίνηση και παράδοση εισιτηρίων σε καταστήματα πώλησης
Ανοικτός διαγωνισμός για τη διακίνηση και παράδοση εισιτηρίων σε καταστήματα πώλησης

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με αντικείμενο τη διακίνηση και παράδοση εισιτηρίων στα καταστήματα πώλησης αυτών.

Ο διαγωνισμός αφορά 18μηνη σύμβαση με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμα για το έργο της διακίνησης των εισιτηρίων από τις αποθήκες του Ο.Α.Σ.Α. προς τα καταστήματα πώλησής τους στο επιβατικό κοινό με προσωπικό και δαπάνες του αναδόχου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Γλώσσα Ελληνική.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέχρι τις 3/7/2015, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών –Τμήμα Προμηθειών, οδός Μετσόβου 15 Αθήνα, τηλ. 210 8200818, 210 8200808) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι προσφορές για τον παραπάνω διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών η οποία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00πμ.

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. ορίζεται η 5/6/2015.

 

 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα