Διαγωνισμοί

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών με υποδομή και προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου του ΟΑΣΑ 11185
Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών με υποδομή και προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου του ΟΑΣΑ 11185

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών με παροχή υποδομών και προσωπικού για τη λειτουργία του κέντρου παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α. μέσω της πενταψήφιας τηλεφωνικής γραμμής 11185 για χρονικό διάστημα ενός έτους (ολοκληρωμένες υπηρεσίες contact center).

Ο Ο.Α.Σ.Α., με πενταψήφιο αριθμό κλήσης (11185) παρέχει στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα συγκοινωνιακή πληροφόρηση στο επιβατικό κοινό που θέλει να μετακινηθεί με όλα τα μέσα των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή της πρωτεύουσας, συνδιάζοντας τη βέλτιστη διαδρομή, ενώ παράλληλα δέχεται και τα παράπονα του επιβατικού κοινού για όλα τα Μέσα Αστικής Μεταφοράς. Το τηλεφωνικό κέντρο του Ο.Α.Σ.Α. λειτουργεί (σήμερα) στην έδρα του, όλες τις ημέρες της εβδομάδας με τη χρήση των 15 υφιστάμενων γραμμών κλήσεως.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 250.000,00  Ευρώ (συν τον αναλογούντα Φ.Π.Α.).

Το τεύχος της Προκήρυξης καθώς και πληροφορίες διατίθενται από τον Ο.Α.Σ.Α. όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 (Υπεύθυνη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, οδός Μετσόβου 15 Αθήνα, κα Β.Καραπιστόλη τηλ. 210 8200818).

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 31/3/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. ορίζεται η 27/2/2015.

 

 

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα