Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγικής του ομίλου ΟΑΣΑ
Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγικής του ομίλου ΟΑΣΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγικής του Ομίλου ΟΑΣΑ και σχεδιασμού δράσεων προβολής και δημοσιότητας συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 06/03/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/03/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Η διακήρυξη θα διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών τηλ. 210 82.00.859 και 82.00.909 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα