Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση

1. Σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ ΑΕ) προτίθεται να διενεργήσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου «Προ.Μη.Σ.: Σύστημα Προγνωστικής Διάγνωσης Τεχνικής Ικανότητας με Μηχανική Μάθηση και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συντήρησης του Στόλου των Οχημάτων του Ομίλου ΟΑΣΑ».

Το «Σύστημα Προγνωστικής Διάγνωσης Τεχνικής Ικανότητας με Μηχανική Μάθηση και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συντήρησης του Στόλου των Οχημάτων του Ομίλου ΟΑΣΑ (ΠΡΟ.ΜΗ.Σ,) θα καλύπτει το σύνολο του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΑ θα εξασφαλίζει τις ακόλουθες «Λειτουργικές Περιοχές»:

· καταγραφή , επεξεργασία και παρακολούθηση των δεδομένων που συλλέγονται από τα οχήματα , με τα οποία μπορούν να ανιχνεύονται ή να διαπιστώνονται με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, προλήψεις τυχόν αβαριών ή καταπονήσεων κλπ. , με στόχο την προγνωστική διάγνωση του στόλου των οχημάτων του ομίλου Ο.Α.Σ.Α

· Διασύνδεση με τα υφιστάμενα ERP που ήδη διαθέτει ο ΟΑΣΑ.

· Συντονισμό και παρακολούθηση των πάσης φύσεως επισκευών συντηρήσεων των οχημάτων.

· Διαχείριση, παρακολούθηση και εποπτεία της διαχειριστικής επάρκειας και ικανότητας των οχημάτων με την δημιουργία του απαραίτητου μητρώου οχημάτων.

· Υποστήριξη σχεδιασμού και οργάνωσης της διαχειριστικής επάρκειας και ικανότητας των οχημάτων.

· Αξιοποίηση των δεδομένων μέσω κατάλληλου και εξελιγμένου συστήματος metrics (πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων) με μορφή «Business Intelligence» βάσης δεδομένων.

· Εφαρμογή Στρατηγικής Υποστήριξης Αποφάσεων και Κατάρτισης Ετησίου Σχεδίου Κινδύνων και Ελέγχων του Στόλου Οχημάτων.

2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση ο ΟΑΣΑ καταθέτει τους συνημμένους ειδικούς όρους, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών.

3. Οι απόψεις και εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση, δεν δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από τον ΟΑΣΑ, ο οποίος θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των όρων που θα διέπουν τον επικείμενο διαγωνισμό, με αντικειμενικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Σε κάθε περίπτωση, γνώμονας για την τυχόν αναθεώρηση των όρων που θα διέπουν τον προς εξέταση νέο διαγωνισμό, αποτελεί : α. Η επίτευξη επιθυμητού και υγιούς ανταγωνισμού, η ανταπόκριση της αγοράς, καθώς και η ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων οικονομικών φορέων στη νέα διαγωνιστική διαδικασία. β. Η διασφάλιση των ελάχιστων επιχειρησιακών απαιτήσεων του ΟΑΣΑ.

5. Η διαβούλευση θα παραμείνει αναρτημένη στον ιστότοπο του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) και του ΕΣΗΔΗΣ (eprocurement@gov.gr), μέχρι τις 05-06-2020. Η σχετική ανακοίνωση επί της διαβούλευσης θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του προγράμματος ΄΄Διαύγεια΄΄.

6. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τα σημεία στους όρους – απαιτήσεις του ΟΑΣΑ, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες εισηγήσεις και απόψεις τους, καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: evig@oasa.gr και diαvoulefsi@eprocurement.gov.gr

8. Το κείμενο που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση είναι η Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

9. Μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης και αφού αξιολογηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΑΣΑ (Αναθέτων Φορέας) οι εισηγήσεις – προτάσεις επί του κειμένου της Διαβούλευσης, θα ενσωματωθούν στο πλήρες σώμα της διακήρυξης, θα γίνει η τελική διαμόρφωση αυτής και ακολούθως η έκδοσή της.

10. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας θετικά στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των όρων – απαιτήσεων του ΟΑΣΑ.

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης στον ακόλουθο
σύνδεσμο.

Πίσω στη λίστα