Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών (Ο.Σ.Π.Ε.) του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α»
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών (Ο.Σ.Π.Ε.) του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α»

Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
20DIAB000013031

1. Σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ
ΑΕ) προτίθεται να διενεργήσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο το
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών (Ο.Σ.Π.Ε.) του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α»

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και διαμόρφωση του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών (Ο.Σ.Π.Ε.) του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.

2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση ο ΟΑΣΑ καταθέτει τους
συνημμένους ειδικούς όρους, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη
ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των
περιεχομένων αυτών.

3. Οι απόψεις και εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη
δημόσια διαβούλευση, δεν δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από τον ΟΑΣΑ, ο
οποίος θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των όρων που θα διέπουν τον
επικείμενο διαγωνισμό, με αντικειμενικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Σε κάθε περίπτωση, γνώμονας για την τυχόν αναθεώρηση των όρων που θα
διέπουν τον προς εξέταση νέο διαγωνισμό, αποτελεί : α. Η επίτευξη
επιθυμητού και υγιούς ανταγωνισμού, η ανταπόκριση της αγοράς, καθώς και η
ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων οικονομικών φορέων στη νέα διαγωνιστική
διαδικασία. β. Η διασφάλιση των ελάχιστων επιχειρησιακών απαιτήσεων του
ΟΑΣΑ.

5. Η διαβούλευση θα παραμείνει αναρτημένη στον ιστότοπο του ΟΑΣΑ
(www.oasa.gr) και του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr ), μέχρι τις 19-10-2020. Η σχετική ανακοίνωση επί της
διαβούλευσης θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του προγράμματος ΄΄Διαύγεια΄΄.

6. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις
και να επισημάνουν τα σημεία στους όρους – απαιτήσεις του ΟΑΣΑ, που
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις
ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες εισηγήσεις και
απόψεις τους, καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις:

diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

και evig@oasa.gr

8. Το κείμενο που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση είναι η Περιγραφή φυσικού αντικειμένου του Ο.Σ.Π.Ε.

9. Μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης και αφού αξιολογηθούν από
την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΑΣΑ (Αναθέτων Φορέας) οι εισηγήσεις – προτάσεις
επί του κειμένου της Διαβούλευσης, θα ενσωματωθούν στο πλήρες σώμα της
διακήρυξης, θα γίνει η τελική διαμόρφωση αυτής και ακολούθως η έκδοσή της.

10. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας
θετικά στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και
βελτιστοποίησης των όρων – απαιτήσεων του ΟΑΣΑ.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης σε μορφή
pdf.

Πίσω στη λίστα