Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων Oracle Cloud, διάρκειας ενός έτους

H πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων Oracle Cloud, διάρκειας ενός έτους, σε μορφή pdf.

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες α) συντήρησης / υποστήριξης συστήματος “ATLANTIS”, β) υποστήριξης Δ/νσης Πληροφορικής, διάρκειας ενός έτους

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες α) συντήρησης / υποστήριξης συστήματος  “ATLANTIS”, β) υποστήριξης Δ/νσης Πληροφορι...

Περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ) «Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής»

  Τίτλος: «Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής» Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Δημ Εργα 193145 Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥ...

Περισσότερα