Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13816:2002

Ο ΟΑΣΑ, πιστός στο στόχο του για μετάβαση σε ένα πιο «επιβατοκεντρικό» μοντέλο και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, από το 2020, εφαρμόζει Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας  σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13816:2002 «Μεταφορές – Εφοδιαστική και Υπηρεσίες – Μαζική Μεταφορά Κοινού – Ορισμός της Ποιότητας των Υπηρεσιών, Αντικειμενικοί Σκοποί και Μετρήσεις», με πεδίο εφαρμογής  το «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και Συντονισμό, Έλεγχο Παροχής του Συγκοινωνιακού Έργου με όλα τα μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Επίγεια και Υπόγεια) στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ».

Το πρότυπο EN 13816 εφαρμόζεται σε εταιρίες και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών. Αφορά στους παρόχους αυτών των υπηρεσιών, Δημόσιους Φορείς και Αρχές, που επιθυμούν να ευθυγραμμίσουν τις δημόσιες μεταφορές με τις προσδοκίες των επιβατών και της κοινωνίας. Καθορίζει τις απαιτήσεις που προσδιορίζουν και μετρούν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο επιβατικό κοινό και δίνει κατευθύνσεις στην επιλογή των σχετικών μεθόδων μέτρησης.

Ο ΟΑΣΑ Α.Ε., ακολουθώντας τα όσα επιβάλει το πρότυπο ΕΝ 13816, κατάρτισε μια σειρά Δεικτών Ποιότητας, τους οποίους παρακολουθεί με σταθερή συχνότητα, ώστε να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου και την ικανοποίηση των επιβατών του. Η υλοποίηση αυτού του συστήματος ελέγχεται και πιστοποιείται από τον ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV Nord) A.E.