Αρχές 20ου αιώνα

Η εξέλιξη των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αθήνα συνδέεται στενά με την αστική ανάπτυξη και την ανάγκη αστικών μετακινήσεων, που ξεκίνησαν στις αρχές του περασμένου αιώνα.

Αρχικά οι Αστικές Συγκοινωνίες της Πρωτεύουσας λειτουργούσαν από ιδιώτες ιδιοκτήτες λεωφορείων, στους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο είχε παραχωρήσει άδειες για εκτέλεση Αστικής Συγκοινωνίας.

19001900
Ιδρύεται η πρώτη εταιρεία Αστικής Συγκοινωνίας στην Αθήνα με την επωνυμία Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι (Ε.Η.Σ.) Σκοπός της είναι η λειτουργία του υπόγειου σιδηρόδρομου από τον Πειραιά μέχρι τα βόρεια προάστια της Αθήνας.
19251925
Ιδρύεται η Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) με σκοπό τη λειτουργία των τραμ, των τρόλεϊ και των λεωφορείων στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.
19291929
Ιδρύεται ο Οργανισμός Ελέγχου Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) με σκοπό τον έλεγχο και την εποπτεία της παρεχόμενης εξυπηρέτησης από τους ιδιώτες λεωφορειούχους.
19411941
Οι ιδιώτες λεωφορειούχοι οργανώνουν έξι Κοινά Ταμεία Εισπράξεως Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.).
19521952
Η γραμμή του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου φθάνει στην Κηφισιά.
19551955
H Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) περιορίζεται στη λειτουργία των τρόλεϊ μόνο.
19561956
Ιδρύεται η πρώτη κρατική εταιρεία αστικών συγκοινωνιών με την επωνυμία Αστικές Συγκοινωνίες Περιοχής Αθηνών (Α.Σ.Π.Α.), γνωστή και ως 7ο Κ.Τ.Ε.Λ.
19611961
Δημιουργείται το Ε.Κ.Τ.Ε.Λ. από την ένωση των έξι ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Λ.
19681968
Η Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) καταργείται και στη θέση της ιδρύεται εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Πειραιώς Αθηνών Περιχώρων (Η.Λ.Π.Α.Π.) με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο.
19701970
Το Ελληνικό Δημόσιο αγοράζει την εταιρεία Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι (Ε.Η.Σ.) και ιδρύει μια νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.), η οποία αναλαμβάνει τη λειτουργία του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και των λίγων λεωφορειακών γραμμών που διατηρούσε η προκάτοχός της Ε.Η.Σ. (γραμμή 1).
19761976
Ψηφίζεται ο νόμος 588/1977 «Περί οργανώσεως των Αστικών Συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 148), με τον οποίο  καταργείται ο Ο.Ε.Α.Σ. και ιδρύεται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.)., ο οποίος ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και έχει σκοπό τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εποπτεία όλου του συστήματος αστικών συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας. Με τον ίδιο νόμο, ιδρύεται δημόσια επιχείρηση με την επωνυμία Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.),  με σκοπό τη, δια λεωφορείων, εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς.
19771977
Ψηφίζεται ο νόμος 2078/1992 «Συγκοινωνίες με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων» (Α΄139) με τον οποίο διαλύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση η Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.). Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία ανατίθεται σε Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.) που συνιστώνται για τον σκοπό αυτό, με μέλη (μετόχους) φυσικά πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται άδειες κυκλοφορίας λεωφορείων.
19921992
Ψηφίζεται ο ν. 2175/1993 «Οργάνωση ενιαίου φορέα αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων» (Α΄ 211), με τον οποίο  ιδρύεται η δημόσια επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα “Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών” (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ως καθολικός διάδοχος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.). Σκοπός του Ο.Α.Σ.Α. είναι η διεξαγωγή του συγκοινωνιακού έργου με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων, με ιδιαίτερη μέριμνα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Με τον ίδιο νόμο διαλύονται και τίθενται σε κατάσταση εκκαθάρισης οι Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.) που είχαν συσταθεί με τον ν. 2078/1992.
19931993
Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, το καταστατικό του Ο.Α.Σ.Α. τροποποιείται και προσαρμόζεται στις διατάξεις του ν.2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135).
19961996
Ψηφίζεται ο ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων» (Α΄283), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου  οργανώνονται και διενεργούνται οι Αστικές Συγκοινωνίες της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων, οι οποίες εξυπηρετούν το γενικότερο δημόσιο συμφέρον.
19981998

Ολυμπιακοί & Παραολυμπιακοί Αγώνες «Αθήνα 2004»

Ο Ο.Α.Σ.Α. σχεδιάζει και υλοποιεί με επιτυχία το Ολυμπιακό Σχέδιο Μεταφορών που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μετακίνησης με κύρια χαρακτηριστικά την ταχύτητα, την αξιοπιστία και την άνεση και συμβάλει καθοριστικά, κατά γενική ομολογία, στην επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών  & Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το καλοκαίρι του 2004.
20042004

Ψηφίζεται ο ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις.» (Α΄33).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3920/2011:

(α) Η εταιρεία ΕΘΕΛ Α.Ε.(λεωφορεία) συγχωνεύεται με την εταιρεία ΗΛΠΑΠ Α.Ε. (τρόλεϊ) με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη και μετονομάζεται σε «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Ο.ΣΥ.»).
(β) Η εταιρεία ΑΜΕΛ Α.Ε. (μετρό) συγχωνεύεται με τις εταιρείες ΗΣΑΠ Α.Ε. (ηλεκτρικός)  και ΤΡΑΜ Α.Ε. (τραμ) με απορρόφηση των τελευταίων από την πρώτη και μετονομάζεται σε «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΣΤΑ.ΣΥ.»).

Μοναδικός μέτοχος των εταιρειών Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. είναι η Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

20112011
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 380 του ν. 4512/2018, με το οποίο τροποποιείται ο ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (Α΄94),  την 01.01.2018 οι μετοχές της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (και των θυγατρικών της εταιρειών Ο.ΣΥ. ΑΕ και ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3920/2011 που αφορούν τις διεταιρικές σχέσεις των εταιριών του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. μεταβιβάζονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.  (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.).
20182018