Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), έχοντας ως όραμα την ανάπτυξη καινοτόμας νοοτροπίας για την διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, παρακολουθεί και συμμετέχει σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων  όπως το «HORIZON 2020» και άλλες συνέργειες στο χώρο της έρευνας, αποτελούν  σημαντική προτεραιότητα για τον Οργανισμό καθώς προσδίδουν αξία και αναδεικνύουν το ρόλο του, βοηθούν στην ανάπτυξη του δικτύου στρατηγικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν και  αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό του καθώς βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Στην κατεύθυνση αυτή ο ΟΑΣΑ συμμετέχει  στα παρακάτω προγράμματα :