Ο ΟΑΣΑ παρέχει στα συγκοινωνιακά μέσα της περιοχής αρμοδιότητάς του (ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) δικαιώματα μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, για συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών-δικαιούχων.

Τα δικαιώματα μετακίνησης παρέχονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 86 του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59/30.03.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 110 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148/31.07.2020), άρθρο 86 του ν. 4796/2021 (ΦΕΚ Α΄63/17.04.2021), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 225 παρ.1 Ν.4823/2021 (ΦΕΚ Α 136/3.8.2021), και την υπ’ αρ. 2441/2.12.2021 Σύμβαση Απόδοσης και Στόχων, περί προσδιορισμού του πλαισίου για την αποζημίωση των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου. Στο ανωτέρω Νομοθετικό Πλαίσιο προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ καθορισμού κριτηρίων παροχής δικαιωμάτων με εφαρμογή το επόμενο κάθε φορά έτος καθώς και ΚΥΑ καθορισμού αποζημίωσης ΟΑΣΑ που επέχει θέση σύμβασης μεταξύ των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

Οι κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να μετακινούνται δωρεάν ή με μειωμένους τύπους κομίστρου, καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες, ως δικαιούχοι ειδικού εισιτηρίου έχουν ορισθεί οι κάτωθι:

Eλεύθερη – Δωρεάν Μετακίνηση

 • Άνεργοι, που διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων)
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας >67%
 • Μαθητές όλων των βαθμίδων της Δημόσιας εκπαίδευσης που κατοικούν σε απόσταση από τη σχολική μονάδα φοίτησης
 • Οπλίτες θητείας και Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου
 • Ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών
 • Ένστολο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμοι και πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης)
 • Ένστολο προσωπικό και δόκιμοι του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής
 • Παιδιά κάτω των έξι (6) ετών

Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου

 • Φοιτητές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής έως την ηλικία των 25 ετών, με την επίδειξη ισχύουσας Φοιτητικής Ταυτότητας «Student Card - University ID» και ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Σπουδαστές Δημόσιων Ι.Ε.Κ. έως την ηλικία των 22 ετών
 • Φοιτητές - Σπουδαστές Δημόσιων Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού
 • Πολύτεκνοι γονείς και μέλη των οικογενειών τους
 • Παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών
 • Νέοι ηλικίας από 13 έως 18 ετών
 • Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών

Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου ή με καταβολή μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), πιστοποιείται με την επίδειξη της Προσωποποιημένης Κάρτας, η οποία εκδίδεται από τον ΟΑΣΑ, ενώ κατά τον έλεγχο κομίστρου το δικαίωμα δύναται να πιστοποιείται και με την επίδειξη των δικαιολογητικών επιβεβαίωσης της ιδιότητας (ακαδημαϊκή ταυτότητα, βεβαίωση πολυτεκνικού δικαιώματος, κτλ.).

Πίνακας δικαιωμάτων μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα της περιοχής αρμοδιότητας ΟΑΣΑ παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Άνεργοι, που διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων) Ελεύθερη μετακίνηση Δωρεάν Για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη ATHENA CARD κανονικού προφίλ Το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης επιβεβαιώνεται μέσω της web service της ΗΔΙΚΑ και απόδοση μηνιαίου δικαιώματος στους επιβεβαιωμένους δικαιούχους Προϋπόθεση για την απόκτηση του δικαιώματος είναι οι άνεργοι να είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα (ΟΑΕΔ, e-ΕΦΚΑ,ΓΕΝΕ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ Β’/ 5512/16.12.2020)
Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) Ελεύθερη μετακίνηση Δωρεάν Για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη ATHENA CARD κανονικού προφίλ Το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης επιβεβαιώνεται μέσω της web service της ΗΔΙΚΑ και απόδοση τριμηνιαίου δικαιώματος στους επιβεβαιωμένους δικαιούχους Για τα άτομα που δικαιούνται συνοδό δεν εκδίδεται προσωποποιημένη κάρτα. Ο συνοδός μπορεί να έχει δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης  μόνο όταν συνοδεύει τον δικαιούχο Α.Μ.Ε.Α.
Πολύτεκνοι γονείς και μέλη των οικογενειών τους Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου Ο δικαιούχος προμηθεύεται το προϊόν κομίστρου μειωμένης τιμής της επιλογής του, βάσει θεσμοθετημένου τιμοκαταλόγου ανά προϊόν κομίστρου Για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη ATHENA CARD με προφίλ μετακίνησης Το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με ισχύουσα Βεβαίωση της Ένωσης Πολυτέκνων Οι οικογένειες με τρία τέκνα δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των πολυτέκνων και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Α.Σ.Π.Ε. τηλ. 210 5238150.
Παιδιά ηλικίας από 7 έως 18 ετών Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου Ο δικαιούχος προμηθεύεται το προϊόν κομίστρου μειωμένης τιμής της επιλογής του, βάσει θεσμοθετημένου τιμοκαταλόγου ανά προϊόν κομίστρου Για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη ATHENA CARD ηλικιακού προφίλ Το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με την πλήρωση του ηλικιακού κριτηρίου με αυτοματοποιημένο τρόπο, κατά την έκδοση της Προσωποποιημένης Κάρτας
Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου Ο δικαιούχος προμηθεύεται το προϊόν κομίστρου μειωμένης τιμής της επιλογής του, βάσει θεσμοθετημένου τιμοκαταλόγου ανά προϊόν κομίστρου Για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη  ATHENA CARD ηλικιακού προφίλ Το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με την πλήρωση του ηλικιακού κριτηρίου με αυτοματοποιημένο τρόπο, κατά την έκδοση της Προσωποποιημένης Κάρτας
Φοιτητές Σχολών Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου Ο δικαιούχος προμηθεύεται το προϊόν κομίστρου μειωμένης τιμής της επιλογής του, βάσει θεσμοθετημένου τιμοκαταλόγου ανά προϊόν κομίστρου Από την έναρξη έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους έτους και για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του Φοιτητή δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη  ATHENA CARD με προφίλ μετακίνησης Το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με ισχύουσα Ακαδημαϊκή ταυτότητα ή βεβαίωση της σχολής φοίτησης Στις κατηγορίες των δικαιούχων φοιτητών και σπουδαστών δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Γνωμοδότηση 99/2001 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Επιπρόσθετα, δεν δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο οι φοιτητές – σπουδαστές που φοιτούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια – κολέγια.
Σπουδαστές Δημόσιων και Ι.Ε.Κ. έως την ηλικία των 22 ετών Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου Ο δικαιούχος προμηθεύεται το προϊόν κομίστρου μειωμένης τιμής της επιλογής του, βάσει θεσμοθετημένου τιμοκαταλόγου ανά προϊόν κομίστρου Από την έναρξη έως τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους και  για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του Σπουδαστή δικαιούχου της κατηγορίας και το ηλικιακό κριτήριο Προσωποποιημένη  ATHENA CARD με προφίλ μετακίνησης Το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με βεβαίωση του Δημόσιου ΙΕΚ σε συνδυασμό με το ηλικιακό κριτήριο
Σπουδαστές Ι.Ε.Κ. Σιβιτανιδείου έως την ηλικία των 22 ετών Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου Ο δικαιούχος προμηθεύεται το προϊόν κομίστρου μειωμένης τιμής της επιλογής του, βάσει θεσμοθετημένου τιμοκαταλόγου ανά προϊόν κομίστρου Από την έναρξη έως τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους και για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του Σπουδαστή δικαιούχου της κατηγορίας και το ηλικιακό κριτήριο Προσωποποιημένη  ATHENA CARD με προφίλ μετακίνησης Το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με βεβαίωση του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου σε συνδυασμό με το ηλικιακό κριτήριο
Φοιτητές Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής έως την ηλικία των 25 ετών, με την επίδειξη ισχύουσας Φοιτητικής Ταυτότητας «Student Card – University ID» και ισχύοντος Διαβατηρίου ή ΔΑΤ Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου Ο δικαιούχος προμηθεύεται το προϊόν κομίστρου μειωμένης τιμής της επιλογής του, βάσει θεσμοθετημένου τιμοκαταλόγου ανά προϊόν κομίστρου Από την έναρξη έως τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους και για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του Φοιτητή δικαιούχου της κατηγορίας και το ηλικιακό κριτήριο Προσωποποιημένη  ATHENA CARD με προφίλ μετακίνησης Το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με ισχύουσα «Student Card – University ID» του Πανεπιστημίου της Αλλοπαδής σε συνδυασμό με το ηλικιακό κριτήριο
Οπλίτες θητείας και Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων Ελεύθερη μετακίνηση Δωρεάν Για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη  ATHENA CARD με προφίλ μετακίνησης Το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με Βεβαίωση διοικητή μονάδας για το χρονικό διάστημα της θητείας.
Ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου Ελεύθερη μετακίνηση Δωρεάν Απεριόριστο – εφόσον πληρείται αρχικά το κριτήριο της ιδιότητας του δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη  ATHENA CARD με προφίλ μετακίνησης Το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με Βεβαίωση ΔΕΠΑΘΑ
Σπουδαστές ΑΕΝ Ασπροπύργου Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου Ο δικαιούχος προμηθεύεται το προϊόν κομίστρου μειωμένης τιμής της επιλογής του, βάσει θεσμοθετημένου τιμοκαταλόγου ανά προϊόν κομίστρου Για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του Σπουδαστή δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη  ATHENA CARD με προφίλ μετακίνησης Το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με Βεβαίωση φοίτησης της ΑΕΝ Ασπροπύργου
Μαθητές όλων των βαθμίδων της Δημόσιας εκπαίδευσης που κατοικούν σε απόσταση από τη σχολική μονάδα φοίτησης Ελεύθερη μετακίνηση Δωρεάν Για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη  ATHENA CARD με προφίλ μετακίνησης Το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με βεβαίωση των σχολικών μονάδων για την απόσταση της κατοικίας του μαθητή από το ίδρυμα φοίτησης
Σπουδαστές Δημόσιων Σχολών Μετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου Ο δικαιούχος προμηθεύεται το προϊόν κομίστρου μειωμένης τιμής της επιλογής του, βάσει θεσμοθετημένου τιμοκαταλόγου ανά προϊόν κομίστρου Για όσο πληρείται το κριτήριο της ιδιότητας του Σπουδαστή δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη  ATHENA CARD με προφίλ μετακίνησης Το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με Βεβαίωση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών Ελεύθερη μετακίνηση Δωρεάν Για όσο πληρείται το κριτήριο της υπηρεσιακής ιδιότητας του δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη  ATHENA CARD κανονικού προφίλ Επιβεβαίωση μέσω της web service της ΕΛΑΣ και απόδοση δικαιώματος στους επιβεβαιωμένους δικαιούχους
Ένστολο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμοι και πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης) Ελεύθερη μετακίνηση Δωρεάν Για όσο πληρείται το κριτήριο της υπηρεσιακής ιδιότητας του δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη  ATHENA CARD κανονικού προφίλ Επιβεβαίωση μέσω της web service της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ και απόδοση δικαιώματος στους επιβεβαιωμένους δικαιούχους
Ένστολο προσωπικό και δόκιμοι του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής Ελεύθερη μετακίνηση Δωρεάν Για όσο πληρείται το κριτήριο της υπηρεσιακής ιδιότητας του δικαιούχου της κατηγορίας Προσωποποιημένη  ATHENA CARD κανονικού προφίλ Επιβεβαίωση μέσω της web service του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ και απόδοση δικαιώματος στους επιβεβαιωμένους δικαιούχους
Παιδιά κάτω των έξι (6) ετών Ελεύθερη μετακίνηση Δωρεάν Για όσο πληρείται το ηλικιακό κριτήριο Προσωποποιημένη ATHENA CARD ηλικιακού προφίλ Το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης, επιβεβαιώνεται με την πλήρωση του ηλικιακού κριτηρίου με αυτοματοποιημένο τρόπο, κατά την έκδοση της Προσωποποιημένης Κάρτας Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας δύνανται να μετακινούνται με τη χρήση της προσωποποιημένης κάρτας του συνοδού τους