Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού ασφαλείας εκτύπωσης εισιτηρίων. κουπονιών και καρτών

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με αντικείμενο την προμήθεια χαρτιού ασφαλείας, εκτύπωσης εισιτηρίων, κουπονιών και καρτών.

Η ανάθεση περιλαμβάνει την εκτύπωση εισιτηρίων σε δεσμίδες, κουπονιών, καρτών και καρτών ελεύθερης και μειωμένης μετακίνησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 950.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Γλώσσα Ελληνική.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέχρι τις 28/7/2015, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών –Τμήμα Προμηθειών, οδός Μετσόβου 15 Αθήνα, τηλ. 210 8200818, 210 8200808) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι προσφορές για τον παραπάνω διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών η οποία έχει οριστεί για τη Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00πμ.

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. ορίζεται η 5/6/2015.

 

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.