Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για κάλυψη «Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors - Officers (D-O) του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. έναντι τρίτων»

Διαβάστε ολόκληρη τη προκήρυξη