Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

: 110/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

: Θ.Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

: 210-82.00.859

: 07.01.2015

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και της αστικής του ευθύνης καθ’ όλο το έτος 2015 και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή)

Προϋπολογισμός: 2.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβαρύνσεων των ασφαλίστρων).

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι τις 15/1/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» με κεφαλαία γράμματα

β.   ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’αριθμό 110/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./07.01.2015)

γ.   τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

α.   ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα αποδεικτικά της ικανότητας του προσφέροντος να αναλάβει τη ζητούμενη ασφαλιστική κάλυψη, κατά τα αναφερόμενα στη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

β.   αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της.

γ.   Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.

δ.   σφραγισμένος υποφάκελος στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.


 

 

Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας. Σε περίπτωση που η τιμή μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους, για οποιοδήποτε λόγο, η συγκεκριμένη μεταβολή θα αναφέρεται ρητά ώστε να υπολογιστεί στην αξιολόγηση αλλιώς δεν θα ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων, (θα αναφέρεται ξεχωριστά τόσο το καθαρό ασφάλιστρο όσο και το σύνολο των επιβαρύνσεων).

Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται σε τρείς δόσεις και συγκεκριμένα στην αρχή κάθε τετραμήνου της ζητούμενης ασφαλιστικής κάλυψης. Η εξόφληση θα γίνεται σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής που είναι η Διεύθυνση Διοικητικού του Ο.Α.Σ.Α.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που είναι, όπως προαναφέρθηκε, η Διεύθυνση Διοικητικού του Ο.Α.Σ.Α.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Οι κυρώσεις αυτές και ειδικότερα οι επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες καθορίζονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή αλλά πέραν αυτών ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Διοικητικού του ΟΑΣΑ, υπεύθυνη κα Ίρις Αντωνοπούλου τηλ. 210-8200971 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                              

 

                                                                                                              

 

 

 

 


 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.) επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης καθ’όλο το έτος 2015 των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και συγκεκριμένα των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α