Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την φιλοξενία λογισμικού λειτουργίας - έκδοσης θερμικού εισιτηρίου

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) A.E. επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας του λογισμικού λειτουργίας και έκδοσης θερμικού εισιτηρίου. 

Προϋπολογισμός: 60.000,00  Ευρώ (πλέον ΦΠΑ.).

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 1/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από την Δ/νση Πληροφορικής του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, κα. Φ. Παντελοπούλου, τηλ. 210-8200010. (Για την παραλαβή της Διακήρυξης επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 210 8200818, 8200909, 8200978).

 

 

 

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης