Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της εγκατάστασης και λειτουργίας τερματικών POS αποδοχής καρτών.

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την ανάθεση του έργου της εγκατάστασης και λειτουργίας τερματικών POS αποδοχής καρτών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 27/03/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/03/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Το τεύχος της διακήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών τηλ. 210 82.00.859 και 82.00.808 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αθήνα, 7.3.2014 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Δημητριάδης

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.