Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτύπωση - συσκευασία εισιτηρίων σε δεσμίδες των 11 τεμαχίων

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

                                                                             

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

:68/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

: Θ. Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

: 210-8200859                            

: 4.1.2013                                 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση & συσκευασία σε δεσμίδες των 11 τεμαχίων εισιτήρια των Αστικών Συγκοινωνιών αξίας € 1,40, € 0,70, € 1,20 & € 0,60  (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή)

Προϋπολογισμός 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 9/1/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

            α. η φράση  “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α.“ με κεφαλαία γράμματα

          β. ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’αριθμό 68./ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./ 4.1.2013)

            γ. τα στοιχεία του αποστολέα

 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

 

  α. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα του προσφέροντος να εκτυπώνει αξίες του Δημοσίου

     β.   Φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα.

     γ.  αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της

     δ.  σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

 

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.

 

Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται  χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα  βαρύνει τον ΟΑΣΑ)

 

Η πληρωμή γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται συνημμένα και πάντως μέσα σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

 

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά

 

Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο Δ.Σ.και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση  συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Οι κυρώσεις αυτές περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή αλλά  πέραν αυτών ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Κομίστρου του ΟΑΣΑ, υπεύθυνος κ. Γ. Βασιλακόπουλος τηλ. 210-8200848 ,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Πρόεδρος. και Διευθύνων Σύμβουλος

 

Αλέξανδρος Σ. Δελούκας

 

                                                                                                    

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : (7) σελίδες                                                    

                                                                                                                                                                                                                       

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ

1.      ΔOΚ

2.      Δ.Ο.Υ./Τμ.Προμηθειών                                                    

3.      Επιτροπή Αγορών (υπόψη κ. Βασιλακόπουλου)  

 

                                                                            

Για την ακρίβεια

                                                                           Η Τμρχας Γραμματείας

 

                                                                           Ελένη Μάλλιου

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

 

1.    Τα εισιτήρια θα κατασκευαστούν με υδατογραφημένο χαρτί ασφαλείας, βάρους 160 gr/m2, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 753-1/1977 και φέρον ιριδίζουσες λωρίδες. Το χαρτί αυτό θα παραδοθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. σε ρολά πλάτους 36 εκ. και βάρους περίπου 250 κιλών. Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει το χαρτί με ίδια μέσα και δαπάνες φορτοεκφόρτωσης από αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτει ο Ο.Α.Σ.Α. στην Παλλήνη Αττικής. Διευκρινίζεται ότι το χαρτί που θα παραδοθεί στον ανάδοχο φέρει  στο πλάτος του, 9 ανεξάρτητες τριάδες  ιριδιζουσών λωρίδων, οι οποίες  πρέπει να εμφανίζονται  στην εμπρόσθια όψη των προς κατασκευή εισιτηρίων

2.      Ο ανάδοχος της προς ανάθεση υπηρεσίας θα αναλάβει την εκτύπωση & συσκευασία σε δεσμίδες των 11 τεμαχίων εισιτήρια των Αστικών Συγκοινωνιών αξίας € 1,40, € 0,70, € 1,20 & € 0,60  Η ανάθεση αυτή θα γίνει με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρούσα.

3.    Η εκτέλεση  και η παραλαβή του υπό ανάθεση έργου θα γίνεται με βάση τους εξής ειδικούς όρους:

 

.3.1 Ποσότητα

 

Θα εκτυπωθούν και συσκευασθούν οι παρακάτω ποσότητες εισιτηρίων ανά κωδικό

 

€ 1,40 για όλα τα Μέσα Μεταφοράς

1 κωδικός

1.100.000 τεμάχια εισιτηρίων

€ 1,20 μιας διαδρομής για λεωφορεία τρόλευ τραμ

1 κωδικός

1.100.000 τεμάχια εισιτηρίων

 € 0,70 για όλα τα Μέσα Μεταφοράς με μειωμένη τιμή

1 κωδικός

1.100.000 τεμάχια εισιτηρίων

€ 0,60 μιας διαδρομής με μειωμένη τιμή, για λεωφορεία τρόλευ τραμ

1/2 κωδικός

550.000 τεμάχια εισιτηρίων

ΣΥΝΟΛΟ

3 ½ κωδικοί

3.850.000 τεμάχια εισιτηρίων

 

Η παράδοση των παραγομένων εισιτηρίων θα γίνει σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

3.2 Διαστάσεις

 

Οι διαστάσεις των εισιτηρίων θα είναι απόλυτα ακριβείς. Το κάθε εισιτήριο θα έχει πλάτος  39mm και μήκος 80mm με ανοχή +0,2mm. Διευκρινίζεται πάντως ότι, κατά τη φάση της υλοποίησης της σύμβασης, η Επιτροπή παραλαβής των εισιτηρίων, συνεκτιμώντας τα τυχόν υφιστάμενα τεχνικά προβλήματα, θα αποδέχεται και ανοχές έως + 0,5mm,  υπό την προϋπόθεση ότι οι προς τα πάνω και προς τα κάτω ανοχές στο πλάτος των εισιτηρίων κάθε φύλλου θα αλληλοαναιρούνται ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα ως προς τη θέση των ιριδιζουσών λωρίδων επί του εισιτηρίου.

Τα εισιτήρια θα είναι απόλυτα ορθογωνισμένα (ορθογώνια παραλληλόγραμμα και κομμένα με ακρίβεια σε αυτές τις διαστάσεις).

 

3.3 Μακέτα

 

Κατά την έναρξη των εργασιών του ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τις μακέτες εισιτηρίων που θα του παραδώσει ο ΟΑΣΑ. Η εκτύπωση θα προβλέπει 3 χρώματα στην εμπρόσθια όψη και 3 στην οπίσθια όψη των εισιτηρίων.

 

Στην εμπρόσθια όψη του κάθε εισιτήριο εκτυπώνονται  τα στοιχεία του εισιτηρίου (τιμή, οδηγίες χρήσης, λογότυπο κ.α.). Επιπλέον σε κάθε εισιτήριο τυπώνεται αλφαριθμητικός κωδικός αποτελούμενος από πέντε (5) χαρακτήρες ο οποίος καθορίζει τη σειρά και το είδος του εισιτηρίου, καθώς και ένας εξαψήφιος ή επταψήφιος αύξων αριθμός, τα όρια του οποίου καθορίζονται από τον ΟΑΣΑ.

 

Στην οπίσθια όψη του εισιτηρίου, και κατά την απόλυτη δικαιοχρησία του    ΟΑΣΑ, δύνανται να εκτυπώνονται : (α) μηνύματα που αφορούν τις αστικές συγκοινωνίες, (β) μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου, (γ) συμπληρωτικές πληροφορίες προς τον επιβάτη σχετικά με τη χρήση του εισιτηρίου, και (δ) μηνύματα διαφημιστικού χαρακτήρα.

 

Η μέθοδος εκτύπωσης μπορεί να είναι μηχανική-τυπογραφική ή ηλεκτρονική-ψηφιακή.

 

Η μακέτα του εισιτηρίου θα προβλέπει τη χρήση τριών χρωμάτων στην εμπρόσθια και τριών χρωμάτων στην οπίσθια όψη των εισιτηρίων και θα αποτελείται από συνεχές (επαναλαμβανόμενο) θέμα.

 

Ακόμα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα εισιτήρια θα χρησιμοποιηθούν στις υφιστάμενες ακυρωτικές συσκευές οι οποίες κατά την ακύρωση εκτυπώνουν στο εισιτήριο διάφορα στοιχεία. Ως εκ τούτου, η λειτουργία αυτή δεν θα πρέπει να εμποδίζεται από την ακολουθούμενη τεχνολογία εκτύπωσης εισιτηρίων.

 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τη μακέτα για την εκτύπωση των διαφημίσεων ή των μηνυμάτων θα την κατασκευάσει με δικά του έξοδα και θα την παραδώσει στον ανάδοχο του έργου ο Ο.Α.Σ.Α. Οι αντίστοιχοι τσίγκοι, τα φιλμς κλπ θα κατασκευάσθούν με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου εκτύπωσης των εισιτηρίων

 

3.4 Λεπτομέρειες Εκτύπωσης

Η μακέτα των εισιτηρίων θα έχει τα χαρακτηριστικά:

α.   Microprinting (μικροεκτύπωση)

Xρήση της μεθόδου microprinting σε συγκεκριμένο τμήμα της μακέτας του εισιτηρίου (για παράδειγμα στην ένδειξη «εισιτήριο για όλα τα μέσα»). Για τη διαπίστωση της συγκεκριμένης ασφάλειας θα απαιτείται η χρήση μεγενθυτικού φακού.

β.   Εκτύπωση δάπεδου ασφαλείας με σύμπλεκτες γραμμές

Το δάπεδο και των δύο όψεων των εισιτηρίων θα εκτυπώνεται με σχέδια γραμμικής απεικόνισης σε αχνό φόντο ώστε να μην εμποδίζεται η εκτύπωση των λοιπών στοιχείων της μακέτας και να διακρίνονται τα στοιχεία της ακύρωσης.

γ.   Αρίθμηση & κωδικοποίηση

Θα τοποθετηθεί  απλή αρίθμηση και κωδικοποίηση με μαύρο μελάνι στην εμπρόσθια πλευρά των εισιτηρίων.

δ  Χρήση χρωμάτων

Η μακέτα του εισιτηρίου θα προβλέπει τη χρήση καταρχήν τριών χρωμάτων στην εμπρόσθια και τριών χρωμάτων στην οπίσθια όψη των εισιτηρίων.  Σε περίπτωση αύξησης των χρωμάτων, για κάθε πρόσθετο χρώμα η προσαύξηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 5% της τιμής που θα προβλέπει η σύμβαση για την εκτύπωση με τη χρήση των 3 + 3 βασικών χρωμάτων.

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των εισιτηρίων ο  Ανάδοχος έχει ειδικές υποχρεώσεις προς λήψη εξασφαλιστικών μέτρων για να αποφευχθεί διαρροή των εισιτηρίων ή του διατιθέμενου χαρτιού, ευθυνόμενος για κάθε ζημία που ήθελε υποστεί ο Ο.Α.Σ.Α. από παραλείψεις του.

 

Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησης των παραπάνω ο ανάδοχος θα πρέπει :

 

     -  Να διαθέτει ISO 9001:2000 και άδεια εκτύπωσης αξιών.     

 

     - Να παρέχει τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις ότι όλες οι εργασίες κατασκευής των ρολών θα εκτελεσθούν στο εργοστάσιο του. Σε περιπτώσεις ειδικών εργασιών που πρέπει τυχόν να γίνουν εκτός του εργοστασίου του, ο  Ανάδοχος θα πρέπει οπωσδήποτε να το δηλώσει στην προσφορά του και παράλληλα θα εξασφαλίζει ότι αυτές θα γίνονται εντός του ωραρίου εργασίας του Ο.Α.Σ.Α. και οπωσδήποτε εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας. Οι σχετικές μεταφορές χαρτιού ή εισιτηρίων και λοιπών στοιχείων εκτύπωσης θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου και πάντοτε παρουσία εκπροσώπου του Ο.Α.Σ.Α. 

 

     - να διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και το αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου τεχνικό προσωπικό.

 

     - να διαθέτει επαρκείς χώρους και ασφαλισμένες αποθήκες τοποθέτησης χαρτιού, εισιτηρίων και κακεκτύπων. Στις ίδιες αποθήκες θα πρέπει να αποθηκεύονται με πλήρη ασφάλεια και μέχρι την καταστροφή τους (ή την παράδοσή τους στον Ο.Α.Σ.Α.) οι σχετικές μακέτες, φιλμς, τσίγκοι και λοιπά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εισιτηρίων.

     

      - να διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς συσκευές και μέσα μεταφοράς χαρτιού και ρολών  και κατάσβεσης πυρός σε περίπτωση πυρκαϊάς, ενώ το εργοστάσιο θα είναι ασφαλισμένο για τον κίνδυνο πυρκαϊάς. 

 

  Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για την ενδεχόμενη εκτύπωση  διαφημίσεων θα ελέγχονται και θα επιλέγονται από τον Ο.Α.Σ.Α. ώστε να μην εμποδίζουν την ακύρωση του εισιτηρίου.

 

3.5.Συσκευασίας

Η συσκευασία των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται σε δεσμίδες των έντεκα τεμαχίων συνεχούς αρίθμησης τα οποία θα συγκολλούνται μεταξύ τους με τη μέθοδο του  «ψαροκόλληματος»  και στη συνέχεια θα συσκευάζονται με πλαστική μεμβράνη. Σε κάθε τέτοια συσκευασία θα επικολλάται ειδική ετικέτα ή εντός της πλαστικής μεμβράνης  θα τοποθετείται χάρτινη ταμπέλα  όπου θα αναγράφονται η αρίθμηση και η αξία του πακέτου των εισιτηρίων, η ένδειξη  «ΔΕΣΜΙΔΑ 11 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ» καθώς και ο αύξων αριθμός του πακέτου.

 

Κάθε πενήντα (50) τέτοιες συσκευασίες θα επανασυσκευάζονται με πλαστική μεμβράνη  σε πακέτα  των (550) πεντακοσίων πενήντα εισιτηρίων.

 

Κάθε δέκα (10) τέτοιες συσκευασίες θα επανασυσκευάζονται σε κουτιά των 5.500 τμχ. εισιτηρίων και εν συνεχεία θα συσκευάζονται σε κιβώτια συσκευασίας των 55.000 εισιτηρίων.  Στις συσκευασίες αυτές θα αναγράφεται το είδος, η ποσότητα, η αρίθμηση καθώς και ένδειξη ότι τα εισιτήρια αποτελούν  συσκευασίες των 11 τεμαχίων προκειμένου να διαχωρίζονται  από τις λοιπές συσκευασίες των απλών εισιτηρίων δεσμίδας.

 

4.   Παράδοση/Παραλαβή

 

Τα εισιτήρια θα παραδίδονται σε χώρους της ΣΤΑ.ΣΥ. ή της Ο.ΣΥ συσκευασμένα σε κατάλληλα κιβώτια  ικανής αντοχής, ώστε να αποκλείεται καταστροφή τους κατά τις μετακινήσεις ή από την υγρασία. Σε κάθε κιβώτιο εξωτερικά θα αναγράφεται με αύξοντα αριθμό από ..... έως ....ο αριθμός των εισιτηρίων και ο κωδικός αυτών.

 

Η εποπτεία των εργασιών του αναδόχου και η παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνονται από την Επιτροπή Εκτύπωσης Εισιτηρίων του  Ο.Α.Σ.Α. και τον υπεύθυνο της αποθήκης στην οποία εισάγονται τα έτοιμα εισιτήρια, σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα  Μέσα στα πλαίσια αυτά επισημαίνεται ότι:

 

   α. Η Επιτροπή του  Ο.Α.Σ.Α.  θα εγκατασταθεί στο εργοστάσιο του αναδόχου και θα έχει οποτεδήποτε πρόσβαση καθ’ όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του.

 

   β. Έργο της Επιτροπής του  Ο.Α.Σ.Α.  θα είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής του έργου καθώς και η προσωρινή ποιοτική/ποσοτική παραλαβή των παραγομένων εισιτηρίων η οποία θα πιστοποιείται οριστικά από τον υπεύθυνο της αποθήκης στην οποία εισάγονται τα έτοιμα εισιτήρια.

 

   γ. Η Επιτροπή του  Ο.Α.Σ.Α.   θα τηρεί πίνακες και καταστάσεις, όπου θα καταχωρεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια κάθε  ενέργεια σχετιζόμενη με το έργο, καθώς και τη διαχείριση του χαρτιού και την παραγωγή των εισιτηρίων

 

   δ. Η Επιτροπή του  Ο.Α.Σ.Α., θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Οργανισμού σχετικά με την  πορεία εκτέλεσης του έργου και θα αναφέρει σε αυτήν κάθε δυσλειτουργία και τα κατά την κρίση του προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή της

 

  ε. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να παρέχει απροφάσιστα κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο της Επιτροπής του  Ο.Α.Σ.Α.   Ακόμα ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί τον ανεμπόδιστο και διαρκή έλεγχο από τα εντεταλμένα όργανα του Ο.Α.Σ.Α. στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών παραγωγής των εισιτηρίων

      Τέλος ο ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε όλοι οι χώροι να διασφαλίζονται με ειδικά κιγκλιδώματα και κλειδαριές (Αναδόχου και Επιτροπής), ευθυνόμενος για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί στον Ο.Α.Σ.Α. από σχετική αμέλειά του.

 

  ζ. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στα εντεταλμένα όργανά του Ο.Α.Σ.Α. κάθε ποσότητα χαρτιού το οποίο κατά οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατασκευής των εισιτηρίων  αχρηστεύεται.

Η ύπαρξη στο εργοστάσιο του Αναδόχου ποσότητας χαρτιού του Ο.Α.Σ.Α. πέραν της παραδοθείσας σε αυτόν ποσότητας συνιστά βαρύ παράπτωμα του Αναδόχου εις βάρος του οποίου επέρχονται σωρευτικά όλες οι από την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση που θα επακολουθήσει προβλεπόμενες κυρώσεις, κάθε μία χωριστά ή και όλες μαζί κατ’ επιλογή του Ο.Α.Σ.Α.

 

   η. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση του χαρτιού που θα του δοθεί και τον περιορισμό της «φύρας» συνολικά (λόγω κακεκτύπων – ξακρισμάτων –  υπολοίπων στο τελείωμα του ρολού κλπ.)  σε ποσοστό κάτω του 8% του παραδιδομένου σε αυτόν χαρτιού. Σε περίπτωση που η συνολική φύρα υπερβαίνει το ποσοστό του 8%  ο ανάδοχος  θα βαρύνεται με την αξία του επί πλέον καταναλωθέντος χαρτιού.

  

   θ. Μετά την παραλαβή όλων των εισιτηρίων, η Επιτροπή του  Ο.Α.Σ.Α., αφού βεβαιωθεί ότι κανένα στοιχείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λαθραία εκτύπωση εισιτηρίων, δεν παρέμεινε εις χείρας του αναδόχου, ταξινομεί σε φακέλους ή άλλα κατάλληλα μέσα συσκευασίας :

 

         - τα πρωτότυπα σχέδια, τις μακέτες, φιλμ, εγκεκριμένα δοκίμια, ανάτυπα, έγγραφα, πρωτόκολλα και λοιπά στοιχεία που κρίνονται διατηρητέα και

 

         - τα ακατάλληλα και άχρηστα στοιχεία που προορίζονται για καταστροφή.

 

      και τα παραδίδει με μεταφορικό μέσο που θα του διαθέσει ο ανάδοχος στην αρμόδια Επιτροπή καταστροφής τους, που θα ορίσει ο Ο.Α.Σ.Α. μαζί με τα σχετικά παραστατικά ώστε αυτή να ελέγξει την τήρηση των όρων της σύμβασης και τη διαχείριση του χαρτιού και των εισιτηρίων  και επιμεληθεί για τα περαιτέρω (φύλαξη ή καταστροφή κακεκτύπων και λοιπών στοιχείων εκτύπωσης)

      Τα παραπάνω στοιχεία περιέρχονται στην κυριότητα του Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί για την παραγωγή των ιδίων αντικειμένων και των επ’αυτών διαφημίσεων ή να τα καταστρέφει, ανεξάρτητα αν ο Ανάδοχος συνεχίζει ή όχι τη δραστηριότητά του στον ίδιο τομέα.

 

   ι. Το ωράριο εργασίας που θα ακολουθείται από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών παραγωγής συσκευασίας και μεταφοράς των ρολών θα είναι από 07:30 έως 15:00 κάθε εργάσιμης για τον Ο.Α.Σ.Α. ημέρας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς όμως σε καμία   περίπτωση να ξεπερνά το δωδεκάωρο.

 

 

5. Αμοιβή Αναδόχου – Προσφερόμενη Τιμή

 

Στην  προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται με σαφή τρόπο η ζητούμενη αμοιβή του αναδόχου ανά πακέτο των 11 εισιτηρίων, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση των διαγωνιζομένων με βάση τη χαμηλότερη συνολική τιμή εκτύπωσης και συσκευασίας  του συνόλου των πακέτων των εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν τη δαπάνη για την εκτύπωση και συσκευασία κάθε  πακέτο των 11 εισιτηρίων

 

Οι ανωτέρω τιμές θα δίνονται χωρίς ΦΠΑ και  θα περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη  για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου (εκτύπωση, συσκευασία και παράδοση στις αποθήκες της ΣΤΑ.ΣΥ- Ο.ΣΥ ).

 

Κατά τη σύνταξη των προσφορών τους οι διαγωνιζόμενοι θα  πρέπει να λάβουν  υπόψη ότι :

-  Η προσφορά θα υποβληθεί σε ΕΥΡΩ και  για τις ανάγκες της σωστής αξιολόγησης η στρογγυλοποίηση των προσφερόμενων τιμών θα γίνει στο 6ο δεκαδικό ψηφίο.

 

-  Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί  μετά την οριστική παραλαβή, θα γίνει δε σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων. Η πληρωμή θα γίνει αφού προηγούμενα οι εκπρόσωποι εποπτείας του Έργου, συντάξουν το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, καταγράφοντας την  ποσότητα που παρέλαβαν και βεβαιώνοντας ότι το έργο που έχει παραληφθεί είναι σύμφωνο με τους όρους των προδιαγραφών και της σύμβασης.

 

-    Θα γίνει κράτηση 0.10% από την αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011

6. Κυρώσεις

 

 Εάν η παράδοση των υπόψη εργασιών δεν έχει ολοκληρωθεί   εντός των συμφωνηθεισών κατά τα ανωτέρω ημερομηνιών ή σε περίπτωση μη τήρησης των λοιπών όρων και προδιαγραφών της παρούσας θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/2.1.2001 - ΦΕΚ 333/Β/28.3.2001).

 

7.. Πληροφορίες

 

Περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Α., Μετσόβου  25, Αθήνα τηλέφωνο 210-8200962, όλες  τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 08.00 έως 14.00.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.