Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών»

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών» που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»

Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (με δυνατότητα επαύξησης έως 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016) Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία. Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Καταληκτική ημερ/νία υποβολής προσφορών: 06/09/2019Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Απαντήσεις , Διευκρινήσεις ερωτημάτων που αφορούν την Προκήρυξη 7/2019 Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

για επαγγελματίες μεταπωλητές προϊόντων κομίστρου.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Καλέστε το πληροφοριακό μας κέντρο 11185 - 7 μέρες την εβδομάδα/ 365 ημέρες το χρόνο Για την έγκυρη ενημέρωσή σας με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο Αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή/και υποβολή τηλεφωνικών παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο ή τις χρεώσεις του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου από κινητό τηλέφωνο, στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185. Από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό μπορείτε να επικοινωνείτε με το πληροφοριακό κέντρο στο τηλέφωνο (+30) 210 8202900.