Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών»

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών» που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»

Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (με δυνατότητα επαύξησης έως 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016) Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία. Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Καταληκτική ημερ/νία υποβολής προσφορών: 06/09/2019Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Απαντήσεις , Διευκρινήσεις ερωτημάτων που αφορούν την Προκήρυξη 7/2019 Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf