Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καμπάνια για την ενίσχυση της χρήσης της ATH.ENA CARD»

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών «Καμπάνια για την ενίσχυση της χρήσης της ATH.ENA CARD» Προϋπολογισμός 40.000,00 € πλέον ΦΠΑΗ αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αντικείμενο « Καμπάνια για την ενίσχυση της χρήσης της ATH.ENA CARD» σε μορφή pdf

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

για επαγγελματίες μεταπωλητές προϊόντων κομίστρου.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Καλέστε το πληροφοριακό μας κέντρο 11185 - 7 μέρες την εβδομάδα/ 365 ημέρες το χρόνο Για την έγκυρη ενημέρωσή σας με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο Αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή/και υποβολή τηλεφωνικών παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο ή τις χρεώσεις του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου από κινητό τηλέφωνο, στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185. Από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό μπορείτε να επικοινωνείτε με το πληροφοριακό κέντρο στο τηλέφωνο (+30) 210 8202900.