Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (16-2018)

Ανάθεσης υπηρεσιών για την: "Προσωποποίηση 50.000 τεμαχίων καρτών που υλοποιούν συνδυασμό προϊόντων κομίστρου για το αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)" με προϋπολογισμό 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η προς ανάθεση υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79810000-5.


Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf