Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (4-2018)

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών

«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Εισιτηρίων» - Πολλαπλών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» , προϋπολογισμού 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 96.000,00 €, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 496.000,00 €. Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 22459000-2

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


15.05.2018 : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2018