Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός -"ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ-"

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου Πληροφόρησης του Κοινού του ΟΑΣΑ προϋπολογισμού 160.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ύψους 38.400,00 €, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 198.400,00 €.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 και στο άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013.

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


19.04.2018 : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2018


30.04.2018 : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2018 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 56629,1)

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

για επαγγελματίες μεταπωλητές προϊόντων κομίστρου.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Καλέστε το πληροφοριακό μας κέντρο 11185 - 7 μέρες την εβδομάδα/ 365 ημέρες το χρόνο Για την έγκυρη ενημέρωσή σας με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο Αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή/και υποβολή τηλεφωνικών παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο ή τις χρεώσεις του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου από κινητό τηλέφωνο, στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185. Από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό μπορείτε να επικοινωνείτε με το πληροφοριακό κέντρο στο τηλέφωνο (+30) 210 8202900.