Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (18-2017)

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών

«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» , προϋπολογισμού 400.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 96.000,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 496.000,00€. Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30237131-6

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων pdf