Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Ο ΟΑΣΑ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας χαρτιού ασφαλείας και εκτύπωσης εισιτηρίων και κουπονιών καρτών απεριορίστων διαδρομών, προϋπολογισμού 198.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η Πρόσκληση σε μορφή pdf

Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στο http://www.eprocurement.gov.gr με αριθμό 46854

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.