Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors & Officers (D & O) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε έναντι τρίτων για ένα (1) έτος.


Προϋπολογισμός: 50.000,00 ευρώ πλέον Φ.Α

Η Πρόσκληση σε μορφή pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15025/21.9.2017 («Ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors & Officers (D & O) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε έναντι τρίτων για ένα (1) έτος»).

1) Το σημείο 9. η) , του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ » της προκήρυξης αντικαθίσταται ως ακολούθως: Τρόπος πληρωμής Δύο (2) ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου της ζητούμενης ασφαλιστικής κάλυψης πληρωτέες στην έναρξη της κάθε δόσης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 4364/2016.

2) Στο Υπόδειγμα (4.)ΤΕΥΔ., προστίθεται το τμήμα Μέρος V και μέρος V.I. σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β’3698/16-11-2016

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

για επαγγελματίες μεταπωλητές προϊόντων κομίστρου.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Καλέστε το πληροφοριακό μας κέντρο 11185 - 7 μέρες την εβδομάδα/ 365 ημέρες το χρόνο Για την έγκυρη ενημέρωσή σας με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο Αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή/και υποβολή τηλεφωνικών παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο ή τις χρεώσεις του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου από κινητό τηλέφωνο, στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185. Από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό μπορείτε να επικοινωνείτε με το πληροφοριακό κέντρο στο τηλέφωνο (+30) 210 8202900.