Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη στον Κατάλογο - Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΟΑΣΑ Α.Ε. για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.grΗ Πρόσκληση σε μορφή

pdf

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.