Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors - Officers (D - O) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε έναντι τρίτων

Δείτε την προκήρυξη σε .pdf

Διευκρινήσεις επί της Προκήρυξης .pdf